Nasza misja

Status styczeń 2024 r.

Każdy zasługuje na szacunek za swoją indywidualność i wyróżnienie za swoje osiągnięcia. W związku z tym mile widziani są (zwłaszcza) młodzi ludzie i młodzi dorośli, którzy mają trudności w szkole, rodzinie i społeczeństwie z wypróbowywaniem różnych rzeczy, wymianą pomysłów i dzieleniem się sukcesami z innymi. Ważne jest dla nas, aby zawsze tworzyć atmosferę uznania i wzajemnego szacunku. Celem stowarzyszenia jest również stworzenie namacalnego rezultatu wspólnie z odwiedzającymi bez wysokich nakładów materialnych, a tym samym stworzenie możliwości doświadczenia sukcesu poprzez aktywne i konstruktywne projektowanie. Organizacja tworzy bezpieczną przestrzeń, która zapewnia niewielki wpływ konsumpcji (mediów cyfrowych), a tym samym oferuje przestrzeń do wymiany i kreatywności. Komunikowane jest to, co młodzi ludzie chcą wypróbować. Aktywne uczestnictwo zaczyna się od planowania programów i projektów, a czasami prowadzi do wieloletniego partnerstwa w pracy wolontariackiej. Dziewczęta/chłopcy, a także osoby queer, doświadczają siebie jako aktywnych twórców i nie są oceniani ani wykluczani ze względu na swój wygląd, płeć, poziom wykształcenia, sytuację finansową lub pochodzenie. Stowarzyszenie oferuje również rodzicom możliwość uzyskania nieoceniającego doradztwa, praktycznej pomocy lub skierowania do innych zawodów zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Stowarzyszenie jest zaangażowane w ideę samorealizacji i otwartej wymiany pomysłów w tradycji chrześcijańsko-humanistycznej. Jest zaangażowane we wspieranie dzieci, młodzieży i rodziców oraz zapewnianie wykwalifikowanych osób kontaktowych. Oczekuje się i praktykuje zorientowaną na zasoby i doceniającą postawę pracowników jako podstawę pracy. Realizowane są projekty, które nie zawierają treści rasistowskich i seksistowskich ani nie podważają praw osobistych. W związku z tym organizacja zobowiązuje się do ochrony dzieci i młodzieży zgodnie z § 8a i § 72a SGB VIII. Kreatywność, pluralizm i uczestnictwo są wspierane i wyraźnie pożądane. Pracownicy i wolontariusze postrzegają siebie jako osoby towarzyszące młodym ludziom w sytuacjach i wieku, które oni sami i ich opiekunowie postrzegają jako problematyczne.

Zasadą jest:

Przestrzeń życiowa i socjalizacyjna powiatu Görlitz wspiera samodzielny rozwój dzieci, młodzieży i rodzin. Matki i ojcowie powinni wraz ze swoimi dziećmi wziąć odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości regionu i utożsamiać się ze swoją ojczyzną. Korzystają oni z możliwości kształtowania obszaru przygranicznego w duchu otwartego społeczeństwa europejskiego. W tym celu organizacje młodzieżowe aktywnie wspierają pracę społeczną w powiecie, tworząc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom przestrzeń do porozumienia i wymiany. Są przykładem tego, jak każdy może wpływać na oferty, aby wspólnie kształtować przestrzeń życiową, która pozwala na otwartość i tolerancję. To wspólne miejsce oferuje również przestrzeń do doświadczeń i wymiany z ludźmi z innych regionów lub krajów. Programy Interreg (Euroregion-Nysa) są wykorzystywane do wspierania edukacji demokratycznej. Rodzinne wędrówki po czeskich Karkonoszach, wyjazdy narciarskie w Karkonoszach, wymiany młodzieży z polskimi i ukraińskimi uczestnikami projektów, czy też odbywające się co dwa lata „Dzieci miasto – nasze miasto”, w których realizację klub jest zawsze mocno zaangażowany organizacyjnie, to tylko niektóre przykłady lokalizacji we współczesnej Europie. Odkrywanie regionu rodzinnego podczas wspinaczki górskiej w Górach Żytawskich i Królewskich należy do stałej oferty, z której korzystają zarówno młodzi goście, jak i rodziny.

Stowarzyszenie wspiera wiele wydarzeń publicznych w społeczności, oferując oferty dla dzieci, młodzieży i całej rodziny. Zaangażowanie osób odwiedzających domy młodzieżowe, młodych wolontariuszy lub pracowników organizacji non-profit umożliwia młodym ludziom wykorzystanie i wykazanie się swoimi umiejętnościami w społeczności i na jej rzecz. Stowarzyszenie organizuje również praktyki dla wychowawców, uczniów szkół wyższych w BSZ Görlitz i pracowników socjalnych, aby zachęcić młodych specjalistów do pozostania w ich rodzinnym regionie. Ponadto młodociani przestępcy mogą wykonywać pracę charytatywną. Są one prowadzone przez specjalistę. Jednakże roszczeniem posiadacza jest nie tylko zadośćuczynienie, ale także odzyskanie stałej struktury dnia i idei integracji ze wspólnotą, która nie jest ukierunkowana wyłącznie na konsumpcję lub konsumpcyjne działania zastępcze.

Podobnie jak w pierwszych latach funkcjonowania Domu Dziecka i Młodzieży, od połowy 2015 roku w programie są cykliczne cotygodniowe oferty, aby przeciwstawić się szybkiemu czasowi, który można zaplanować. Projekty, które wcześniej były wyraźnie priorytetowe, są teraz oferowane w okresie wakacyjnym w formie tematycznych wycieczek młodzieżowych, które promują np. świadomość historyczną, odpowiedzialność za stosunki demokratyczne itp. Podróże te mają służyć nie tylko wypoczynkowi, ale także podążać za tematem i działać edukacyjnie. Często spotkania są zaprojektowane w taki sposób, aby niemieccy uczestnicy mogli nawiązać kontakt z polską i ukraińską młodzieżą. Dzięki wymianie międzykulturowej młodzi mieszkańcy Görlitz mogą osiedlić się w swojej ojczyźnie i zyskać nową świadomość ojczyzny. Poprzez powyższe oferty stowarzyszenie chce zwiększyć atrakcyjność regionu.

Sytuacja w hali projektowej Görlitz

Görlitz, jako największa pod względem powierzchni gmina o największej gęstości zaludnienia w powiecie, ma najwyższy odsetek bezrobotnych dorosłych w całej Saksonii, co oznacza, że duża liczba dzieci żyje w niepewnych warunkach. Duża liczba kwalifikujących się uczniów i niższy odsetek uczniów szkół średnich może być z tym powiązana, a w mieście odnotowuje się wyższy odsetek dorosłych, którzy nie mają dostępu do edukacji niż w regionie. Odsetek młodzieży bezrobotnej i niewykwalifikowanej jest wyższy w porównaniu z innymi obszarami planowania. Podobnie liczba młodocianych i młodocianych przestępców w Görlitz jest wyższa od średniej dla powiatu11. Również ten fakt mógłby być powiązany z potrzebą rodziców w zakresie pomocy. Ostatecznie dzieci, młodzież, młodzież i młodzi dorośli w Görlitz znajdują się w gorszej sytuacji społecznej niż w innych miastach Saksonii. Wcześnie doświadczają braku edukacji, kultury, sportu klubowego i zasobów materialnych. Dlatego w mieście istnieje kilka instytucji, które oprócz otwartej pracy prewencyjnej w większym stopniu poświęcają się edukacji rodzicielskiej. Z tymi klubami utrzymujemy kontakty, aby umożliwić dzieciom przejście do domu opieki, ale także aby wprowadzić młodsze rodzeństwo do oferty naszych gości.

W ciągu ostatnich pięciu lat edukacji rodzinnej, obok trzydziestoletniej pracy profilaktycznej z młodzieżą, pojawiła się kolejna ważna dziedzina, jaką jest edukacja rodzinna. Nasza praca pedagogiczna ma na celu promowanie i wspieranie wychowawców w postrzeganiu i radzeniu sobie z ich obowiązkami rodzinnymi. Odbywa się to poprzez indywidualne doradztwo w rodzinnej kawiarni, podczas konkretnych rozmów z rodzicami w ramach chronionych ram i poprzez niskoprogowe oferty, takie jak wypoczynek rodzinny. Nasza oferta rodzinna jest rozpowszechniana za pośrednictwem lokalnych sieci edukacji rodzinnej w Młodzieżowym Urzędzie, mediów społecznościowych lub kontaktów osobistych między rodzinami.

Mobilna praca z młodzieżą działa na Placach Görlitz, aby zapewnić młodym ludziom punkty kontaktowe i oferty pomocy. Projekty osób odmawiających nauki w Görlitz umożliwiają dzieciom i młodzieży (ponowne) wejście do szkoły i kształcenia. Młodzi ludzie, którzy zrezygnowali z jednego lub kilku przyuczania do zawodu, będą mieli kolejną szansę na zdobycie podstaw do szkolenia zawodowego.

We wszystkich naszych ofertach rośnie zapotrzebowanie na usługi wsparcia, ponieważ wielu młodych ludzi i ich rodzin jest narażonych na różnorodne sytuacje stresowe. Wsparcie można uzyskać dzięki podejściu zorientowanemu na zasoby.

Nasze stowarzyszenie postrzega ożywienie dzielnicy przez Rabrykę jako wzbogacenie, a nie konkurencję. Grupą docelową Centrum Społeczno-Kulturowego są młodzi dorośli, w większości wywodzący się ze środowisk niewykształconych.Rozbudowa Centrum Społeczno-Kulturowego ożywia nie tylko krajobraz społeczno-kulturalny Görlitz, ale także wzbogaca powiat.

Nowe sytuacje migracyjne od 2015 r. głównie rodzin arabskich, afgańskich i ukraińskich, nie wspominając o wielu nowych polskich rodzinach, stwarzają nową sytuację wyjściową także dla otwartej pracy dzieci i młodzieży. Nowe języki, kultury i środowiska związane z przeprowadzką z ojczyzny stawiają przed klubami i personelem złożone wymagania. Dzięki temu oferty są bardziej zróżnicowane i obfite. Stają się też bardziej szczegółowe, np. dla dzieci z traumą wojenną. Powstają projekty integracyjne, korepetycje z naciskiem na język niemiecki i specjalne wsparcie dla rodziców, których językiem ojczystym nie jest niemiecki.

  1. vgl. https://www.kreis-goerlitz.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=349&id=424618 S.41 (24.01.2024)1 ↩︎
Zaloguj się